Is detacheren of collegiale uitlening zinvol bij een spoor 2 traject?

   
Antionuszoekt

Is detacheren of collegiale uitlening zinvol bij een spoor 2 traject?

Amsterdam, 24 november 2021 

Om de kans op werk te vergroten en te voldoen aan de re-integratie inspanningsverplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter kan detacheren / collegiale uitlening een oplossing zijn.

De potentiële nieuwe werkgever ofwel de inlener betaalt dan het loon aan de huidige werkgever en die betaalt het salaris weer door aan werknemer. De loonwaarde die daarmee gerealiseerd wordt dient gemeld te worden bij de arbodienst en/of verzuimverzekeraar. Meestal zal dit worden uitgedrukt in een percentage arbeidsgeschiktheid en zal een verrekening plaatsvinden met de verzuimuitkering, tenzij de werkgever eigenrisicodrager is. Een volledige hersteldmelding is niet aan de orde omdat uw werknemer arbeidsongeschikt blijft voor het eigen werk.

Bij spoor 2 re-integratie is detacheren zeker zinvol

 

De no-risk polis

Om de nieuwe werkgever in aanmerking te laten komen voor de no-risk polis is indiensttreding bij de nieuwe werkgever mogelijk vanaf 11 weken voor het verstrijken van 104 weken loondoorbetaling van de huidige arbeidsongeschiktheidsperiode. Dit kan zowel een dienstverband voor bepaalde als onbepaalde tijd zijn. Meer informatie hierover is te vinden op de website van UWV of de spoor 2 re-integratiespecialist